1. § Alapelvek

(1) A parKatt.hu honlapot (a továbbiakban: „honlap”) a Párkatt Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Búzavirág u. 6., adószám: 24076223-2-13, cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-158347, a továbbiakban: „Üzemeltető”) üzemelteti. Elérhetőség (munkanapokon folyamatos ügyelet): info[kukac]parkatt.hu

(2) A honlap olyan katolikusok számára létrehozott kommunikációs/ismerkedési lehetőség, akik hasonló gondolkodású személyekkel szeretnének kapcsolatba lépni. A kommunikáció interneten keresztül, a kathTreff.org szerverén zajlik. A parKatt.hu szolgáltatásainak részét képezik különösképpen a keresőfunkció, az online postafiók és egy online beszélgetési fórum. Mindennek alapján az Üzemeltető a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) legfontosabb alapelveként határozza meg, hogy a honlap elsősorban olyan természetes személyeknek kíván ismerkedési fórumot biztosítani, akiket életvitelükben – így társkeresésükben is – a keresztény, katolikus hit és erkölcsi alapelvek vezérelnek.
Ennek megfelelően a honlap használata, a regisztráció és a szerződéskötés során az ÁSZF a szerződő felek - az Üzemeltető és a regisztráló természetes személy (a továbbiakban: „Felhasználó”) - között létrejövő jogviszony részévé válik.
Amennyiben azonban a szerződéskötés során tett jognyilatkozatokból, közölt információkból az tűnik ki, hogy a Felhasználó nem fenti alapelvek mentén használja a honlapot, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogkövetkezmények alkalmazhatók vele szemben.

(3) Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatást kizárólag regisztrált Felhasználók vehetik igénybe.
A jelen ÁSZF képezi az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejövő szerződés alapját.
Amennyiben a Felhasználó a honlapon a regisztráció folyamata során a megfelelő négyzet
megjelölésével arról nyilatkozik, hogy az ÁSZF-et elolvasta, elfogadja, és azzal egyetért, a négyzet bejelölése által kötve lesz a jelen ÁSZF-hez, így az ÁSZF a létrejövő szerződés részévé válik.

(4) A jelen ÁSZF a Felhasználók alapvető jogait és kötelezettségeit, továbbá a honlap használatára vonatkozó szabályokat tartalmazza. A regisztráció során valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit. A honlapot minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

(5) Az Üzemeltető mindenkor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF mindennemű
módosítását az Üzemeltető a honlapon jól láthatóan közzéteszi, vagy e-mailben értesítést küld, ezzel a változásra felhívja a Felhasználók figyelmét. A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, korábban a Felhasználóval kötött szerződés részévé vált, általános jellegű szerződési feltételt.
Felhasználó a honlap további használatával a módosított ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF-fel nem ért egyet, úgy az Üzemeltetővel létrejött szerződést adatlapja töröltetésével azonnali hatállyal felmondhatja.
 

2. § Az ÁSZF érvényessége/regisztráció

(1)Jelen ÁSZF az Üzemeltető összes szolgáltatási területére érvényes. Az Üzemeltető
szolgáltatásai és ajánlatai a Felhasználók felé kizárólag a jelen ÁSZF mindenkor hatályos
változata mellett érvényesek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a meghirdetett külső programok és rendezvények nem az Üzemeltető által, hanem az adott szervezővel kerülnek megrendezésre.
Részvétel esetén annak általános szerződési feltételeit kell figyelembe venni.

(2) A Felhasználó a regisztrációval és jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti és egyben szavatolja, hogy
•    a regisztráció időpontjában betöltötte a 18. életévét és teljes cselekvőképességgel rendelkezik, továbbá
•    egyházjogilag szabad állapotú,
•    nem áll semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt, nem ítélték el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, ill. szexuális bűncselekmény elkövetéséért.

(3)A megfelelő adatlap kitöltésével a Felhasználó beleegyezését adja az adatlapon megadott válaszainak a honlap, illetve a nemzetközi testvérhonlapok (www.parKatt.hu, www.kathTreff.org) adatbázisában való tárolásához, illetve azok nyilvánosságra hozatalához a jelen ÁSZF mellett. Ez a beleegyezés bármikor visszavonható. A Felhasználó személyes adatait az Üzemeltető titokban tartja. A Felhasználó a jelen szerződési feltételek elfogadásával szavatolja, hogy nincsenek üzleti céljai, és senkinek nem akar kárt okozni. Üzleti céllal való részvétel nem engedélyezett.
 

3. § Részvételi szerződés, a Felhasználó kötelezettségei

A parKatt.hu szolgáltatásai igénybevételének előfeltétele a részvételi szerződés megkötése/ regisztráció a jelen feltételek szerint.

(1) A honlapon minden egyes Felhasználóhoz csak egy felhasználói felület/ regisztráció tartozhat.

(2) Az Üzemeltető a Felhasználó regisztrációját a Felhasználó által megadott e-mail címen igazolja vissza. Az Üzemeltető az interneten továbbított adatok biztonságáért és megérkezéséért felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető csak a Felhasználó által kért adatoknak a honlapon történő közzétételével és a teljes szolgáltatási kör bekapcsolásával nyilatkozik a szerződés elfogadásáról és ezzel annak létrejöttéről. Az összes szolgáltatás aktiválása a tagdíj beérkezése után következik be, és a Felhasználó által kifizetett időszakra érvényes. Eddig a pillanatig nem jön létre részvételi szerződés, és az Üzemeltető mindenféle szolgáltatási kötelezettség alól mentesül.

(3) Üzemeltető a Felhasználó által a honlap felületén megadott adatokat elektronikus formában rögzíti és tárolja. A Felhasználóknak a rögzített és tárolt adatokhoz joguk van hozzáférni és azokat (a regisztrációs név, illetve nem kivételével) bármikor jogosultak megváltoztatni vagy törölni. Az Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy a megadott adatok nem lehetnek önmaguknak ellentmondóak, és nem lehetnek ellentétben a regisztráció során adott (jog) nyilatkozatokkal sem. Amennyiben a Felhasználó megadott adataiban változás következik be, azok aktualizálására haladéktalanul köteles annak érdekében, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek. Az Üzemeltető nem tudja kizárni, hogy műszaki okokból időlegesen a megváltoztatott vagy törölt adatok fennmaradhatnak (pl. biztonsági másolaton).

(4) Az Üzemeltető mindenkor jogosult a Felhasználó által megadott adatok valóságtartalmát megvizsgálni, arról meggyőződni, illetve azok valótlansága, ellentmondásossága esetén minden további értesítés és díjvisszatérítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt.

(5) A Felhasználó által a regisztráció folyamán megadott személyes adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím, jelszó) az irányítószám első számjegye és a születési dátum kivételével a honlapon nem nyilvánosan, más Felhasználók számára nem láthatóan kerülnek rögzítésre.
A Felhasználók – saját védelmük érdekében és az esetleges visszaélések elkerülése végett – adatlapjukon  nem jogosultak közzétenni e-mail címüket, telefonszámukat, lakcímüket, és semmilyen más információt, amely lehetővé teszi, hogy bármely más Felhasználó számára közvetlen elérhetőséget biztosítson. Ezen adatok közlésére kizárólag korlátozott számú magánlevelezésben kerülhet sor, kellő bizalom kialakulása után, minden Felhasználó saját kockázatára.

(6) Jogi személyek és egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező entitások a honlapra nem regisztrálhatnak, az Üzemeltető szolgáltatásait nem vehetik igénybe. A Felhasználók nem használhatják a honlapot kereskedelmi, reklám-, illetve egyéb üzleti célokra.

(7) Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető korlátozottan tudja csak ellenőrizni a Felhasználó, illetve más Felhasználók honlapon közzétett közléseinek igazságtartalmát, pontosságát és/vagy teljességét, továbbá nem tudja garantálni azok minőségét, avagy a tagok biztonságát. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a Felhasználó által a honlapon elhelyezett tartalomért.

(8) A honlap jelen ÁSZF rendelkezéseivel ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Felhasználók felhasználónevének és/vagy e-mail címének bármely formában való gyűjtését, kéretlen e-mail üzenetek küldését vagy linkek kapcsolását a honlaphoz – az eset kivizsgálását, a Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött szerződés pénzvisszatérítés nélküli, azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.

(9) Üzemeltető bármikor jogosult a Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött szerződés szerinti szolgáltatások megváltoztatására, köteles azonban figyelemmel lenni arra, hogy a módosítás károsan ne befolyásolja a szolgáltatások minőségét.
 

4. § Felmondás, regisztráció törlésének, Felhasználó kitiltásának esetei

(1) A Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött szerződésben rögzített időszak előtti felmondás nem lehetséges, hacsak a Felhasználó nem kéri a tagságának idő előtti megszüntetését, illetve az Üzemetető jelen § (2) Bekezdése szerint egyoldalúan fel nem mondja a szerződést. Az Üzemeltető felmondás esetén a tagdíjat nem köteles visszafizetni.

(2) Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltetővel kötött szerződésben – így különösen jelen ÁSZF-ben – szabályozott lényeges kötelezettségeit megszegi, akkor az Üzemeltető – az eset súlyosságától függően – jogosult a Felhasználót azonnal időlegesen vagy véglegesen kitiltani, illetve adatlapját részben vagy egészben törölni anélkül, hogy megfizetett vagy megfizetendő díjak visszatérítésére lenne köteles. Az Üzemeltető ennek keretében az arányosság elvére köteles figyelemmel lenni. A szerződő Felek különösképpen, de nem kizárólag a következő eseteket tekintik a Felhasználó kötelezettségei súlyos megszegésének:

a.    Felhasználó nem egyedülálló, 18. életévét betöltött személy.
b.    ​Felhasználó párkapcsolattal rendelkezik – különösen ideértve a jegyben járást, házasságot, élettársi kapcsolatot.
​​c.    Felhasználó egyházjogilag nem szabad állapotú: ​​szentségi házasságának annullálási eljárása még nem zárult le az érvénytelenséget kimondó határozattal. Az egyházilag szabad állapot csak az annulláló határozat kimondásától kezdve áll fenn még akkor is, ha a felek külön élnek vagy polgárilag elváltak.
d.    Felhasználó nem vallásos, hitét gyakorló személy.
e.    Amennyiben Felhasználó nem kizárólag ellenkező neműek ismeretségét keresi, és/vagy átlépi a keresztény erkölcs határait (pl. szexpartnerkeresés).
f.    Bárminemű – különösen ellenszolgáltatás fejében nyújtott – szexuális ajánlat, reklám közzététele.
g.    Bármilyen nyílt vagy burkolt reklám közzététele. Üzleti célú regisztráció, megtévesztő, ártó vagy zaklató szándékú vélemény, illetve hozzászólás.
h.    Ha felhasználó véleménynyilvánítási szabadságát mások jogainak megsértésén keresztül gyakorolja.
i.    A Felhasználó önmagáról valótlan adatokat ad meg, és/vagy adatlapján közzéteszi személyes adatait (telefonszámát, lakcímét, e-mail címét, URL-jét, vagy bármilyen elérési információját), mely által közvetlenül vagy közvetetten elérhetővé válik. Ide tartozik más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is.
j.    Bármilyen támadás a honlap ellen. A belső üzenetküldő rendszer megkerülését célzó bármilyen bejegyzés vagy más olyan bejegyzések, amelyek sérthetik az Üzemeltető érdekeit, üzleti titkait.
k.    A Felhasználó adatlapján, feltöltött fényképén vagy egyéb módon megsérti a keresztény erkölcs alapvető szabályait.
l.    Tömeges üzenetek, körlevelek, spamek küldése más Felhasználók részére.
m.    Olyan anyag közzététele, továbbítása (akár a honlapon belül, akár e-mailben), amely mások politikai és/vagy vallási meggyőződését sértheti, amelynek birtoklása, közzététele jogszabályba ütközik.
n.    Amennyiben a Felhasználó nem saját magáról készült fényképet tölt fel, a fényképen szereplők nem megfelelő, részben vagy teljesen hiányos öltözetben vannak, vagy a Felhasználó, illetve a fényképen szereplő egyéb személy(ek) a fényképen fegyverrel, tiltott önkényuralmi jelképpel, másokat megbotránkoztató, vagy sértő módon jelenik/jelennek meg, illetve ilyen felvételt/ fényképet más Felhasználóknak továbbít.
o.    Amennyiben a Felhasználó a honlap tartalmát, vagy az azon megjelenő tartalmat, melyhez mint szellemi termékhez fűződő jogok mást illetnek, jogosulatlanul (a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül) lemásolja vagy közzéteszi.
p.    Amennyiben a Felhasználó bármilyen jogsértő tartalmat helyez el, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére tesz közzé felhívást, vagy erre utaló magatartást folytat.
r.    Felhasználó nem jogosult a honlapon más honlap, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására.
s.    Amennyiben a Felhasználó harmadik személyt hatalmaz meg, hogy nevében a honlapon eljárjon.
t.    Amennyiben a Felhasználó egyéb, jelen ÁSZF-ben vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségét ismételten és/vagy súlyosan megszegi.
u.    A regisztrációt az Üzemeltető jogosult törölni, vagy automatikus törlődését beállítani, amennyiben a Felhasználó a honlapra azonosítójának és jelszavának használatával 12 hónapig nem lép be.

5. § Moderálás

(1)  Az Üzemeltető vagy megbízásából eljáró harmadik személy jogosult a honlapon a Felhasználók által megjelenített/közzétett tartalmakat figyelemmel kísérni és azzal a céllal ellenőrizni, hogy biztosítsa jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartását (a továbbiakban: „Moderátor” vagy „moderálás”). A honlapon a moderálás eseti jellegű.

(2)    Bármely Moderátor jogosult törölni azt a tartalmat, mely feltételezhetően jogsértő, vagy az ÁSZF rendelkezéseibe ütközik. Bármely Moderátornak joga van a Felhasználó vagy az általa nem szerződésszerűen megjelenített tartalom előzetes értesítés nélküli felfüggesztésére és letiltására. A moderálási jog azonban nem terjed ki a tartalmak szerkesztésére vagy módosítására (részleges törlésére).

(3)    Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a moderálásból vagy annak elégtelenségéből eredő kárért, illetve kellemetlenségekért.
 

6. § Adatlap / képfeltöltés

(1) A honlap, illetve az Üzemeltető szolgáltatása csak akkor felel meg a szerződéses célnak (Felhasználók ismerkedésének elősegítése), amennyiben az adatlapok nyilvánosságra kerülnek, és más Felhasználók azokat megjeleníthetik. Ezt a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi

(2) és szavatolja, hogy az adatlapján megadott adatok, információk valósak, nem félrevezetőek és azokat rendszeresen aktualizálja is.

(3) A honlapra feltölthető képek számáról, az azokkal kapcsolatos technikai követelményekről az Üzemeltető mindenkor a honlap megfelelő funkciójánál helyez el aktuális információkat.

(4) A más képmásával, adataival való visszaélésnek polgári és büntetőjogi vonzata is lehet.

(5) A Felhasználó szavatol azért, hogy az általa feltöltött vagy közreadott szövegek és adatok, képi anyagok nem állnak szerzői jogvédelem alatt, amely tiltaná a nyilvánosságra hozatalukat vagy egyéb felhasználásukat az Üzemeltető oldalain. A feltöltéssel, illetve beküldéssel a Felhasználó hozzájárul a beküldött adatoknak az Üzemeltető oldalain történő internetes közzétételéhez. Ezt a beleegyezését a Felhasználó írásban bármikor visszavonhatja. Az Üzemeltető ebben az esetben az írásbeli nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul eltávolítja a visszavonásban megjelölt tartalmakat.
 

7. § Adatvédelem

(1) Az oldal megtekintésekor, valamint a regisztrációk alakalmával – statisztikai célból – rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, valamint bizonyos esetekben a böngésző és az operációs rendszer típusa. Az Üzemeltető ezen adatokat a Felhasználó hozzájárulása hiányában csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja/teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére.

(2) Az Üzemeltető egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el a Felhasználó számítógépén adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A Felhasználó az internet-hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a honlap cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek vagy a számítógép memóriájába kerülnek ideiglenesen elhelyezésre ("ülő-cookie") vagy pedig a merevlemezen tárolódnak ("permanens-cookie").

(3) A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó nem tudja magát sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok addig maradnak az Üzemeltető rendszerében, míg azok törlését a Felhasználó nem kezdeményezi.
A regisztrációs adatokat a Felhasználó az adatlapján bármikor módosíthatja. A regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben a jelen ÁSZF elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül. Azáltal, hogy a Felhasználó kitölti a regisztrációs formanyomtatványt, hozzájárul személyes
adatainak feldolgozásához, beleértve - többek között – a települést, ahol lakik, életkorát, családi állapotát, dohányzási és italfogyasztási szokásait, vallási hovatartozását, személyiségét, hobbijait, érdeklődési köreit és viselkedéseit. Ebben az esetben Felhasználó hozzájárul továbbá, hogy az Üzemeltető az adatlapját a honlapon elhelyezze.

(4) Üzemeltető a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.

(5) Üzemeltető a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

(6) Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet. A Felhasználó kérésére az Üzemeltető köteles tájékoztatást adni a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@parkatt.hu címen kérhető.

(7) Üzemeltető a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés ellen.

(8) A személyes adatlapot adatkezelési céljuk megszűnése esetén, illetve a Felhasználó kérésére az Üzemeltető megszünteti. A Felhasználó saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani, illetve megszüntetni.

(9) Amennyiben a Felhasználó azon a véleményen van, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatainak védelméhez való jogát, igényeit polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

(10) Az Üzemeltető adatvédelmi azonosítója – regisztrálás alatt

Ld. még: Adatvédelem
 

8. § Árak, árak módosítása

Az Üzemeltető minden szolgáltatása, a részvételi díj, illetve az esetleges kedvezmények az adott időpontban érvényes árjegyzékhez igazodnak, és tartalmazzák az ÁFÁ-t. A részvételi hozzájárulás előre fizetendő.
 

9. § A honlap használata / Felelősség

(1) A részvétel pontos menete megállapítható a honlapon feltüntetett használati utasításokból. A honlap kizárólag a kommunikációs csatornákat nyitja meg a Felhasználók között, azonban az Üzemeltető nem vállal felelősséget a partnerközvetítés sikeréért, illetve a többi Felhasználó viselkedéséért. Az Üzemeltető nem vállal továbbá felelősséget a Tagok valótlan állításaiért. Az Üzemeltető ehelyütt is felhívja ezért a Felhasználó figyelmét arra, hogy bizonyos elővigyázatossági lépéseket tegyen meg, mielőtt egy másik Felhasználóval találkozna. Semmilyen felelősség nem terheli az Üzemeltetőt a honlapon keresztül létrejövő, Felhasználók közötti találkozókért, vagy olyan találkozókkal kapcsolatban, melyek a honlap és annak szolgáltatásai kapcsán Felhasználók és Felhasználók, valamint Felhasználók és Nem- Felhasználók között jönnek létre.

(2) A honlapot minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

(3) Az Üzemeltető törekszik szolgáltatásainak legmagasabb fokú készenlétét fenntartani, de technikai okok miatt (mentés, karbantartás) nem tudja garantálni a folyamatos készenlétet, illetve nem vállal felelősséget egy bizonyos minimális rendelkezésre állási időért. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a szolgáltatás Felhasználó által, illetve más Felhasználók által okozott hibáiért, és nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését, mint ahogy ezen zavarok bizonyos időn belüli vagy azonnali kijavítását sem. Kizárt a felelősség a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességért, azonban Üzemeltető igyekszik legjobb tudomása szerint a zavartalan működéshez szükséges hibákat a legrövidebb időn belül kijavítani. Üzemeltető az adatok törléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából, letiltásból vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

(4) Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha más Felhasználók számára hozzáférhetővé tett adatokat e Felhasználók rendeltetésellenesen használják fel, így különösképpen nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azért keletkeztek, mert a Felhasználó megbízott olyan információban illetve egyéb más anyagban, amely a honlapon keresztül érhető el, vagy amelyet más Felhasználók juttattak el neki.

(5) Az Üzemeltető nem felelős az abból származó kárért, hogy a Felhasználó az adatai védelméről nem gondoskodott körültekintően, illetve hogy más Felhasználók, illetve jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a rá vonatkozó információkkal.

(6) Az Üzemeltető a nem általa elhelyezett tartalomért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

(7) Ha olyan hiba merül fel, melyért a Felhasználó álláspontja szerint az Üzemeltető felelősséggel tartozik, ésszerű határidővel köteles lehetőséget biztosítani arra, hogy a hibát az Üzemeltető kijavítsa, mielőtt a Felhasználó a hiba saját maga általi kijavítása érdekében bármely költséget illetve kiadást vállalna. Ellenkező esetben az Üzemeltető felelősségét kizárja. Az Üzemeltető
által, a Felhasználóval létrejövő szerződés alapján fizetendő kártérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által jelen ÁSZF hatálya alatt fizetett részvételi díj ötszörösét.

(8) Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló körülményeket keresni. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében
Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Felhasználó minősül az adat szolgáltatójának.

(9) Az Üzemeltető jelen ÁSZF-ben feltüntetett felelősség-kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak a felelősség azon eseteire, mely esetekben a felelősséget jogszabály alapján kizárni vagy korlátozni nem lehetséges. Jelen ÁSZF nem zárhatja ki a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok által a Felhasználónak biztosított jogokat.
 

10. § Reklám / Marketing

A felhasználó beleegyezik, hogy a parKatt.hu-ról szóló információkat tartalmazó hírleveleket kapjon.
 

11. § Műszaki feltételek

Azon eszközök költségeit (számítógép, szoftver, modem), amelyek lehetővé teszik a szolgáltatások használatát, egyedül a Felhasználó köteles viselni. Ugyanez érvényes a telekommunikációs költségekre, amelyek a használat során keletkeznek.
 

12. § A Felhasználó felelőssége

Az adatok átadásával a Felhasználó szavatolja, hogy az általa megadott adatok valósak. A Felhasználó mind az Üzemeltetővel, mind harmadik féllel szemben felelősséget vállal az általa hibásan megadott, hamis vagy nem a tulajdonában levő szövegekből és adatokból származó károkért. Felel továbbá minden kárért, amelyek a neki átadott adatok gondatlan továbbadásából keletkeznek.
 

13. § A linkekért vállalt felelősség

Az Üzemeltető kifejezetten elhatárolódik a belinkelt oldalak és képek tartalmától, ezeket nem tekinti sajátjának. A jogszabályok, az ÁSZF és a honlap általános irányultsága elleni mindenféle kihágás maga után vonja a linkek, képek, bejegyzések azonnali törlését. Kérjük megértésüket és együttműködésüket, mivel sok esetben csak a tartalmak szúrópróbaszerű ellenőrzése lehetséges számunkra.
 

14. § Rendezvények

Valamely fizetős parKatt.hu rendezvény lemondása esetén a mindenkor érvényes, honlapon közzétett lemondási díjnak megfelelő összeget számítunk fel.

15. § Rendezvények bejelentése

Az Üzemeltető a kezdőlapon a rendezvénynaptárban, illetve az időpontok listájában a belső felületen szívesen hirdet rendezvényeket, amelyek a katolikus partnerkeresők érdeklődésére tarthatnak számot. Nem vállal viszont semmilyen olyan rendezvényért felelősséget, amelyet nem ő szervezett. A közhasznú rendezvények hirdetése ingyenes, cserébe azért, hogy ők is linket helyeznek el a honlapról a saját oldalaikon. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy nyereségorientált rendezvényeket bizonyos szolgáltatások ellenében reklámozzon oldalain.
 

16. § Egyéb rendelkezések

(1) A honlap Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, és előzetes írásbeli engedélye nélkül részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit. A párKatt.hu/parKatt.hu szóösszetétel a Magyar Szabadalmi Hivatal nyilvántartásában az Üzemeletető javára lajstromozott védjegy, valamint az ISZT által bejegyzett domainnév. Üzemeltető az esetleges jogsértés esetén kész annak elhárítása és kárának megtérítése érdekében minden szükséges jogi lépést megtenni. Üzemeltető a jelen ÁSZF és a nyújtott szolgáltatások megváltoztatásának jogát fenntartja. Az Üzemeltető honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi Felhasználóra a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

(2) A Felhasználó nem jogosult a szerződést vagy bármely, a honlap szolgáltatásaira jogát harmadik személyre engedményezni. Ugyanakkor az Üzemeltető jogosult a bármely szolgáltatásra vonatkozó, a jelen jogviszonyból származó bármely kötelezettségét. Amennyiben az Üzemeltető választása szerint jogai harmadik személyre szállnak, szabadul a jelen ÁSZF-ből adódó összes felelősség alól.

(3) Nem jelent joglemondást az Üzemeltető részéről, illetve valamely szerződésszegés jóváhagyását, ha nem lép fel haladéktalanul valamely Felhasználó esetleges szerződésszegő magatartása ellen.

(4) A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.

Üzemeltető elérhetőségei:

Párkatt Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2094 Nagykovácsi, Búzavirág u. 6.
Email cím: info[kukac]parkatt.hu

Társkereső. Házastárstaláló.
katolikus • anonim • megbízható • profi


Regisztrálok