Podcastként hallgatható a keresztény lelkiség klasszikusa

Kempis: Krisztus követése – letölthető

Utazás, sportolás vagy házimunka közben is hallgathatod a 15. századi szerző életbölcsességét. A művet a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár oldaláról töltheted le Chrome vagy Brave böngészőből, ide kattintva:

Kempis Tamás: Krisztus követése (mp3)

Könyv letöltése (pdf)


Tartalom és kezdési idők:

Első könyv (időtartam: 1:34:07)

1. Krisztus követése és minden hiábavaló evilági igyekezetnek megvetése 00:00:00
2. Az alázatosság és önmagunk igaz ismerete 00:03:21
3. Az igazság tanítása 00:06:19
4. Az előrelátó okosság tennivalóink elrendezésében 00:12:19
5. A Szentírás olvasása 00:13:47
6. A rendezetlen vonzalmak 00:15:26
7. Kerülni kell a hiú reményt és a fölfuvalkodást 00:16:50
8. Őrizkedni kell a bizalmas barátkozástól 00:18:56
9. Az engedelmesség és a mások hatalmának elviselése 00:20:20
10. Őrizkedni kell a fölösleges szavaktól 00:22:18
11. A belső béke megszerzése és a jóban való haladás igyekezete 00:24:06
12. Haszna van annak is, ami kedvünk ellen esik 00:28:11
13. A kísértések elhárítása 00:29:56
14. Kerülni kell a vakmerő ítélkezést 00:35:57
15. A szeretetből véghez vitt cselekedetek 00:38:01
16. Mások hibáinak elviselése 00:40:09
17. A szerzetesélet 00:42:52
18. A szent atyák példája 00:44:38
19. A jó szerzetes foglalatossága 00:49:21
20. A magány és a hallgatás kedvelése 00:55:15
21. A szívbéli töredelem 01:01:46
22. Az ember nyomorúságának megfontolása 01:06:00
23. A halálról való elmélkedés 01:11:34
24. Az ítélet és a bűnök büntetése 01:18:08
25. Azon kell lennünk, hogy egész életünket jobbá tegyük 01:24:57

Második könyv (időtartam: 54:02)

1. A belső élet 00:00:00
2. Az alázatos igénytelenség 00:07:13
3. A jó és békességszerző ember 00:09:03
4. A szív tisztasága és egyszerűsége 00:12:10
5. A helyes önismeret 00:14:14
6. A tiszta lelkiismeretű ember öröme 00:16:45
7. Jézust mindennél jobban kell szeretnünk 00:19:56
8. Jézus bizalmas barátsága 00:22:12
9. Amikor minden vigasztalásnak híjával vagyunk 00:26:47
10. Isten kegyelméért hálával tartozunk 00:33:30
11. Kevesen vannak, akik Jézus keresztjét szeretik 00:38:20
12. A szent kereszt királyi útja 00:42:00

Harmadik könyv – Első rész (időtartam: 1:50:34)

1. Krisztus szavak nélkül beszél a hívő lélekhez 00:00:00
2. Szavak zengése nélkül beszél bennünk az igazság 00:02:01
3. Isten igéjét alázattal kell hallgatni, de sokan nem becsülik meg eléggé 00:04:45
4. Isten előtt őszintének és alázatosnak kell lennünk 00:10:05
5. Az istenszeretet csodálatos hatása 00:13:57
6. Az igaz szeretet próbája 00:20:25
7. A kegyelmet az alázatosság őrizete alá kell rejteni 00:24:55
8. Isten előtt kevésre tartsuk magunkat 00:30:19
9. Mint végső célra, mindent Istenre kell vonatkoztatni 00:32:52
10. Gyönyörűség a világot megvetve Istennek szolgálni 00:35:20
11. Szívünk vágyait meg kell vizsgálni és mértékhez kell szoktatni 00:39:57
12. A türelem mibenléte és a testi vágyak ellen folytatott küzdelem 00:42:28
13. Az alárendelt embernek Krisztus példája szerint alázatos engedelmességben kell élnie 00:46:15
14. Meg kell fontolnunk Isten titkos ítéleteit, hogy a jóban el ne bizakodjunk 00:49:22
15. Hogyan viselkedjünk és beszéljünk kívánságainkkal kapcsolatosan 00:52:32
16. Igaz vigasztalást csak Istenben kell keresni 00:55:51
17. Minden aggasztó gondot Istenre kell hagyni 00:58:26
18. Krisztus példájára minden ideigtartó nyomorúságot jó kedvvel kell viselni 01:00:31
19. A méltatlanságok elviselése; ki bizonyul igazán béketűrőnek 01:03:21
20. Saját gyarlóságunk megvallása és a földi élet nyomorúságai 01:06:56
21. Túl minden jón és Istennek minden adományán, magában Istenben kell végső megnyugvást keresni 01:11:00
22. Isten sokféle jótéteményének meggondolása 01:17:11
23. Négy dolog szerez nagy békességet 01:21:47
24. Más ember életét nem kell kíváncsian kutatnunk 01:26:10
25. Miben áll a szívnek maradandó békessége és igaz előmenetele 01:27:45
26. A lélek szabadságának magasztos állapotát inkább ki lehet érdemelni imádsággal, mint olvasással
01:30:46
27. Az önszeretet nagyon-nagyon elvon a legfőbb jótól 01:33:46
28. Az ember-szóló nyelvek ellen 01:37:34
29. Hogyan kell Istent segítségül hívni és áldani a megpróbáltatás idején 01:38:52
30. Istent kell segítségül hívnunk, és bizakodnunk kell az ő kegyelmének visszaszerzésében 01:40:47
31. Minden teremtett jótól el kell szakadnunk, hogy a Teremtőt megtaláljuk 01:46:05

Harmadik könyv – Második rész (időtartam: 1:51:27)

32. Önmagunk megtagadása és minden rossz kívánság megfékezése 00:00:00
33. Szívünk állhatatlan, de minden igyekezetünknek mint végső célra Istenre kell
irányulnia
00:02:54
34. A szerető szív Istennek örül mindennél jobban s mindenben 00:04:56
35. Míg a földön élünk, a kísértéstől biztonságban nem lehetünk 00:08:35
36. Semmit sem számít az emberek ítélete 00:11:39
37. Szívünk szabadságának ára a tiszta és teljes lemondás önmagunkról 00:14:02
38. Jól kell rendeznünk külső dolgainkat, s veszedelem idején Istenhez kell folyamodnunk
00:16:48
39. Nem szabad elkapkodni ügyes-bajos dolgainkat 00:19:08
40. Az emberben magától semmi sincs, és semmivel sem dicsekedhetik 00:20:39
41. Minden evilági tisztesség megvetése 00:24:53
42. Békességünk emberekben nem gyökerezhetik 00:26:18
43. Az üres, világi bölcsesség ellen 00:28:30
44. Nem érdemes külső javak megszerzésére törekednünk 00:31:58
45. Nem érdemes mindenkinek hinni, s a beszédben könnyű véteni 00:33:21
46. Ellenséges szavak nyílzáporában Istenbe vethetjük bizalmunkat 00:38:10
47. Mindent, ami nehéz, érdemes elviselni az örök életért 00:42:57
48. Az örökkévalóság napjának fölvirradása és a jelen élet szűkös volta 00:46:14
49. Mit jelent az örökélet vágya, s mekkora ígéretek bátorítják a küszködőt 00:52:44
50. Az embernek elhagyatottságában Isten kezébe kell ajánlania magát 00:59:48
51. Amikor magasabb rendű dolgokra nem futja az erőnkből, a kisszerűekkel kell szorgalmasan törődnünk 01:06:27
52. Ne higgye senki, hogy méltó a vigasztalásra, inkább azt, hogy rászolgált a büntetésre 01:08:10
53. Isten kegyelmében evilág bölcsei nem részesülnek 01:11:48
54. A kegyelem és a természet különböző megmozdulásai 01:15:14
55. A természet romlottsága és az isteni kegyelem hatékonysága 01:23:56
56. Az a dolgunk, hogy magunkat megtagadjuk és Krisztust kövessük a
kereszthordozásban
01:30:10
57. Nem érdemes nagyon elhagynia magát az embernek, ha ereje fogytát érzi 01:34:33
58. Nem kell kutatni Isten titkos ítéleteit s azt, ami túl van az ember illetékességi körén 01:37:56
59. Minden reményt és bizodalmat egyedül Istenbe érdemes vetni 01:47:14

Negyedik könyv (időtartam: 1:27:30)

Ájtatos buzdítás a szentáldozásra 00:00:00
1. Mily nagy tisztelettel kell Krisztust magunkhoz vennünk 00:00:51
2. Az Oltáriszentség Isten nagy jóságának és szeretetének jele az emberek között 00:12:19
3. Hasznos dolog gyakran áldozni 00:17:59
4. Sok áldásban részesülnek azok, akik áhítatosan áldoznak 00:23:05
5. Az Oltáriszentség nagy méltósága és a papi rend 00:29:18
6. Kérdés: hogyan kell készülni a szentáldozásra 00:33:19
7. A lelkiismeretvizsgálat és a jószándék fölindítása 00:34:19
8. Krisztus keresztáldozata és a mi Istenre hagyatkozásunk 00:39:07
9. Magunkat és mindenünket Istennek kell átadnunk, és mindenkiért
imádkoznunk kell 00:41:29
10. A szentáldozást nem érdemes egykönnyen elmulasztani 00:46:29
11. A hívő léleknek igen nagy szüksége van mind Krisztus testére, mind a Szentírásra 00:52:56
12. Aki áldozni fog, annak nagy szorgalommal kell a Krisztussal való találkozásra készülnie 01:00:59
13. Az áhítatos léleknek szíve mélyéből óhajtania kell, hogy a szentáldozásban Krisztussal egyesüljön 01:05:14
14. Milyen forró vágyakozással kívánja némely áhítatos ember Krisztus testét 01:08:56
15. Az áhítat kegyelmét alázattal és önmegtagadással lehet megszolgálni 01:11:56
16. Gondjainkat föl kell tárnunk Krisztus előtt, és kérnünk kell az ő kegyelmét 01:15:32
17. Krisztust lángoló szeretettel és heves vonzódással kell magunkhoz vennünk 01:18:11
18. Ne legyen az ember a szentségnek kíváncsi vizsgálója, hanem értelmét vesse alá a szent hit engedelmességének, és így kövesse az alázatos Jézust 01:23:17

További írások, videók

Társkereső. Házastárstaláló.
katolikus • anonim • megbízható • profi


Regisztrálok